Meet Our Advanced Practice Clinicians

Douglas A. Bartelt, DNP, APNP, NP-C

Douglas A. Bartelt, DNP, APNP, NP-C

Interventional Pain Management Meet Douglas

Penny M. Bernards, APNP

Penny M. Bernards, APNP

Neurology Meet Penny

Kristen A. Brazzale, APNP

Kristen A. Brazzale, APNP

Neurosurgery Meet Kristen

Ross L. Carlson, APNP

Ross L. Carlson, APNP

Orthopedic Spine Surgery Meet Ross

Stephanie M. Garland, APNP

Stephanie M. Garland, APNP

Neurology Meet Stephanie

Arienne Krizenesky, DNP, APNP, NP-C

Arienne Krizenesky, DNP, APNP, NP-C

Pain Management Meet Arienne

Ashley E. Gehrke, APNP

Ashley E. Gehrke, APNP

Neurology Meet Ashley

Christine E. McGee, DNP, APNP, NP-BC

Christine E. McGee, DNP, APNP, NP-BC

Pain Management & Rehabilitation Meet Christine

Christine A. Munson, APNP

Christine A. Munson, APNP

Neurosurgery Meet Christine

Bethany R. Rothe, PA-C

Bethany R. Rothe, PA-C

Neurosurgery Meet Bethany

Cathy D. Shine, APNP

Cathy D. Shine, APNP

Neurology Meet Cathy

Billie A. Sturgeon, APNP

Billie A. Sturgeon, APNP

Neurosurgery Meet Billie

Kristine A. Twomey, APNP

Kristine A. Twomey, APNP

Neurology Meet Kristine

Diane L. Vanderlin, APNP

Diane L. Vanderlin, APNP

Neurosurgery Meet Diane

Jaime L. Velie, APNP

Jaime L. Velie, APNP

Neurology Meet Jaime

Michelle A. Ziegelbauer, APNP

Michelle A. Ziegelbauer, APNP

Neurosurgery Meet Michelle